persberichten

Persberichten

maandag 18 december 2006

DEFINITIEVE OVEREENSTEMMING OVER KOOP PIET KLERKX EN STOUTENBEEK DOOR DE MANDEMAKERS GROEP

De Mandemakers Groep en Macintosh Retail Group hebben definitief overeenstemming bereikt over de koop door De Mandemakers Groep van alle activiteiten van Piet Klerkx en Stoutenbeek met effect vanaf 1 januari 2007. Deze ondernemingen zijn actief met de meubelformules Meubelwereld, Woonexpress, Stoutenbeek en Mondileder en realiseren met circa 435 medewerkers een consumentenomzet van ruim € 80 mln. De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMA). De verkoop zal in 2007 een boekwinst voor Macintosh Retail Group opleveren.
Lees verder
maandag 4 december 2006

DE MANDEMAKERS GROEP IS VOORNEMENS PIET KLERKX EN STOUTENBEEK VAN MACINTOSH RETAIL GROUP OVER TE NEMEN

De Mandemakers Groep en Macintosh Retail Group hebben in beginsel overeenstemming bereikt over de koop door De Mandemakers Groep van alle activiteiten van Piet Klerkx en Stoutenbeek. Deze ondernemingen zijn actief met de meubelformules Meubelwereld, Woonexpress, Stoutenbeek en Mondileder en realiseren met circa 435 medewerkers een consumentenomzet van ruim € 80 mln. Indien de van toepassing zijnde procedures met goed gevolg worden afgerond zal de verkoop plaatsvinden met effect vanaf 1 januari 2007. Een verkoop zal in 2007 een boekwinst voor Macintosh Retail Group opleveren.
Lees verder
donderdag 31 augustus 2006

HALFJAARBERICHT 2006

STIJGING NETTOWINST MACINTOSH RETAIL GROUP MET 65% (#) (*)Omzet doorlopende activiteiten neemt met 28,5% toe door stijging met 6,7% bij de vergelijkbare activiteiten en door de acquisitie van Scapino. (*)Stijging bedrijfsresultaat met 74% tot € 24,7 mln door aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat bij de vergelijkbare activiteiten en positief effect van acquisitie Scapino. (*)Stijging nettowinst met 65% van € 9,7 mln tot € 16,0 mln (€ 0,73 per aandeel).(##)
Lees verder
donderdag 13 juli 2006

TRADING UPDATE EERSTE HALFJAAR 2006

(start_vet)STERKE OMZETTOENAME MACINTOSH RETAIL GROUP(stop_vet) (#) (*) Omzet te continueren activiteiten neemt met 28,5% toe door stijging met 6,7% bij de vergelijkbare activiteiten en door de acquisitie van Scapino. (*) Aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat bij de vergelijkbare activiteiten en positief effect van acquisitie van Scapino, resulteren naar verwachting in een meer dan 50% hogere nettowinst over het eerste halfjaar 2006 ten opzichte van 2005 (€ 9,7 mln). (##)
Lees verder
woensdag 28 juni 2006

MACINTOSH RETAIL GROUP VERWACHT MEER DAN 50% HOGERE NETTOWINST IN EERSTE HALFJAAR 2006

Als gevolg van een positieve omzetontwikkeling in 2006 tot nu toe verwachten wij dat de nettowinst over de eerste helft van 2006 inclusief Scapino meer dan 50% hoger zal uitkomen dan over 2005, toen deze € 9,7 mln bedroeg.
Lees verder
woensdag 14 juni 2006

INKOOP 0,54 % EIGEN AANDELEN DOOR MACINTOSH RETAIL GROUP

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV deelt mede 120.000 (0,54%) eigen aandelen onderhands te hebben ingekocht.
Lees verder
dinsdag 13 juni 2006

INKOOP 0,45 % EIGEN AANDELEN DOOR MACINTOSH RETAIL GROUP

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV deelt mede 100.000 (0,45%) eigen aandelen onderhands te hebben ingekocht.
Lees verder
maandag 12 juni 2006

INKOOP 0,36 % EIGEN AANDELEN DOOR MACINTOSH RETAIL GROUP

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV deelt mede 80.000 (0,36%) eigen aandelen onderhands te hebben ingekocht.
Lees verder
dinsdag 9 mei 2006

DIRECTIEMUTATIES BIJ MACINTOSH RETAIL GROUP

Na een dienstverband van ruim 10 jaar, waarvan meer dan 7 jaar als Algemeen Directeur, heeft de heer drs. R.S.J.O. Tiemessen (39) te kennen gegeven op 1 juni 2006 te willen terugtreden als Algemeen Directeur van BelCompany BV (Nederland). De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group heeft dit verzoek ingewilligd onder dankzegging aan de heer Tiemessen voor de bijdrage die hij sinds de start in 1995 heeft geleverd aan de uitbouw van BelCompany tot de grootste aanbieder van mobiele telecomproducten in Nederland.
Lees verder
woensdag 26 april 2006

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de Jaarrekening 2005 van Macintosh Retail Group NV door aandeelhouders vastgesteld.
Lees verder
donderdag 16 maart 2006

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2005, VOORUITZICHTEN 2006

RECORDJAAR VOOR MACINTOSH RETAIL GROUP De omzet van Macintosh Retail Group nam in 2005 met 1,5% toe tot € 817,6 mln als gevolg van een uitzonderlijk goed verlopen tweede halfjaar. Door een hogere procentuele marge en lagere procentuele kosten bij de te continueren activiteiten, alsmede de effecten van de verkoop van kledingketen Superconfex, nam het bedrijfsresultaat met 53,2% toe van € 30,0 mln tot € 45,9 mln. De nettowinst kwam 67,6% hoger uit op € 32,9 mln ten opzichte van € 19,6 mln in 2004. De nettowinst per aandeel nam toe van € 2,77 naar € 4,53. Bij de te continueren activiteiten nam de omzet met 3,3% toe tot € 790,2 mln en steeg het bedrijfsresultaat met 21,8% tot € 40,6 mln. Het rendement op het netto geďnvesteerd vermogen (ROCE) steeg ten opzichte van 2004 en kwam uit op 25,8% (2004: 18,3%). Voorgesteld wordt aan aandeelhouders over 2005 een cash-dividend uit te keren van € 1,80 per aandeel (2004: € 1,05), hetgeen een stijging betekent van 71,4%. Verwacht wordt dat, inclusief het effect van de overname van Scapino, het bedrijfsresultaat van de te continueren activiteiten in 2006 een beduidende stijging zal laten zien. Alhoewel in 2006 sprake zal zijn van een toevoeging aan de nettowinst van Macintosh Retail Group door de acquisitie van Scapino (na financieringskosten), wordt vooralsnog geen uitspraak gedaan over de nettowinst 2006 gezien de onzekere marktomstandigheden en het effect van incidentele baten in 2005 (totaal netto € 4,9 mln).
Lees verder
dinsdag 14 maart 2006

AANDEELHOUDERS VAN MACINTOSH RETAIL GROUP KEUREN OVERNAME SCAPINO GOED

De aandeelhouders van Macintosh Retail Group hebben tijdens de heden gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring verleend aan het voorstel tot overname door Macintosh Retail Group van het volledig geplaatste aandelenkapitaal van Scapino BV per 1 februari 2006. Tijdens de vergadering waren 3.848.733 aandelen (52%) aanwezig respectievelijk vertegenwoordigd. Het voorstel tot overname werd unaniem goedgekeurd.
Lees verder
donderdag 23 februari 2006

MACINTOSH RETAIL GROUP BEREIKT OVEREENSTEMMING MET RETAIL NETWORK OVER OVERNAME SCAPINO

(start_vet)Macintosh Retail Group en Retail Network hebben definitieve overeenstemming bereikt over de koop van schoenenketen Scapino door Macintosh Retail Group, met terugwerkende kracht tot 1 februari 2006. De koopprijs bedraagt € 140 mln op basis van cash and debt free. Het bedrijfsresultaat van Scapino over het boekjaar 2005/2006 (1 februari 2005 tot en met 31 januari 2006) bedroeg € 16,9 mln (NL GAAP). Op basis van de cijfers over het boekjaar 2005/2006 van Scapino en rekening houdend met financieringskosten, zou de bijdrage aan de nettowinst per aandeel van Macintosh Retail Group circa € 0,90 op jaarbasis hebben bedragen. Verwacht wordt dat Scapino in de toekomst een substantiële bijdrage zal leveren aan de nettowinst per aandeel van Macintosh Retail Group. Aan de aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV zal worden gevraagd de overname goed te keuren tijdens een op 14 maart 2006 te houden buitengewone aandeelhoudersvergadering.(stop_vet)
Lees verder
woensdag 22 februari 2006

BERDEN NEEMT POT INTERIEUR IN AXEL OVER VAN MACINTOSH RETAIL GROUP

(start_vet)De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV en de Directie van Berden Holding BV hebben overeenstemming bereikt over een volledige overname van Pot Interieur in Axel door een dochteronderneming van Berden Holding BV. Indien de te volgen procedures met de ondernemingsraden tot goed resultaat leiden, kan de overdracht binnenkort plaatsvinden. De overnamedatum is 1 april 2006. De verkoop zal in 2006 een bescheiden boekwinst voor Macintosh Retail Group opleveren.(stop_vet)
Lees verder
maandag 30 januari 2006

MACINTOSH RETAIL GROUP IS VOORNEMENS SCAPINO TE KOPEN VAN RETAIL NETWORK

(start_vet)Macintosh Retail Group en Retail Network hebben in beginsel overeenstemming bereikt over de voorgenomen koop van schoenenketen Scapino door Macintosh Retail Group. Indien de van toepassing zijnde procedures met goed gevolg worden afgerond en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group een overname goedkeurt, zal de acquisitie kunnen plaatsvinden met terugwerkende kracht tot 1 februari 2006. Een overname van Scapino zal direct een positieve bijdrage leveren aan de nettowinst per aandeel van Macintosh Retail Group.(stop_vet)
Lees verder
vrijdag 13 januari 2006

MACINTOSH RETAIL GROUP REALISEERT HOGERE OMZET EN VERWACHT STIJGING VAN DE NETTOWINST MET MEER DAN 50%

(start_vet)TRADING UPDATE 2005(stop_vet) (start_vet)De omzet van Macintosh Retail Group nam in 2005 met 1,5% toe tot € 817,5 mln als gevolg van een uitzonderlijk goed verlopen tweede halfjaar. Verwacht wordt dat het bedrijfsresultaat over geheel 2005 een stijging zal laten zien van circa 50% ten opzichte van 2004 (€ 30,0 mln). De nettowinst zal naar verwachting met een nog hoger percentage toenemen (2004: € 19,6 mln).(stop_vet)
Lees verder