gebruikersvoorwaarden en privacybeleid

Wijzigingen en toepasselijk recht

Macintosh behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen.
Macintosh beheert deze Site vanuit haar hoofdkantoor in Maastricht, Nederland. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Macintosh Retail Group NV
Afd. Investor Relations
Postbus 110
6190  AC Maastricht-Airport

of via e-mail adres: info@macintosh.nl

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht en u stemt erin toe dat eventuele geschillen in verband met het Privacybeleid en/of de Gebruiksvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden beslecht door de bevoegde rechter in Maastricht, Nederland.
Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.