2013

Kasstroomoverzicht

(bedragen in mln €)20132012
Liquide middelen per 1 januari12,425,5
- Operationele activiteiten9,541,2
- Investeringsactiviteiten- 8,6- 17,9
- Financieringsactiviteiten119,3- 34,7
Totale kasstroom uit beëindigde activiteiten- 5,1- 1,7
Mutatie liquide middelen15,1- 13,0
Liquide middelen per 31 december27,512,4

 

1 Van de kasstroom uit financieringsactiviteiten in 2013 heeft € 26,2 mln betrekking op     opname leningen. In 2012 had € 15,1 mln betrekking op aflossing leningen