2012

Kasstroomoverzicht

(bedragen in mln €)20122011
Liquide middelen per 1 januari25,515,6
- Operationele activiteiten41,237,6
- Investeringsactiviteiten1- 17,8- 46,9
- Financieringsactiviteiten2- 34,8- 95,8
Totale kasstroom uit beëindigde activiteiten- 1,7115,0
Mutatie liquide middelen- 13,19,9
Liquide middelen per 31 december12,425,5

 

1 2011 inclusief acquisitie Jones Bootmaker ad € 24,8 mln.
2 Van de kasstroom uit financieringsactiviteiten heeft € 15,1 mln (2011: € 73,9 mln)
  betrekking op aflossing leningen.