2011

Kasstroomoverzicht

(bedragen in mln €)20112010
Liquide middelen per 1 januari15,625,0
- Operationele activiteiten+ 37,6+ 62,7
- Investeringsactiviteiten- 46,9- 14,4
- Financieringsactiviteiten- 95,8- 54,4
Totale kasstroom beëindigde activiteiten1+ 108,2- 3,3
Mutatie liquide middelen1+ 3,1- 9,4
Liquide middelen per 31 december118,715,6

1 Exclusief € 6,7 mln liquide middelen te beëindigen activiteiten. Liquide
  middelenstand conform kasstroomoverzicht jaarrekening 2011 bedraagt € 25,5 mln.