2006

Net debt / ebitda en interest coverage

In 2006 werd een nieuwe gecommitteerde kredietfaciliteit afgesloten van € 210 mln met een thans resterende looptijd van 4 jaar voor de financiering van de acquisitie van Scapino en de herfinanciering van de bestaande faciliteiten. In het kader van de verkoop van de meubelactiviteiten per 1 januari 2007, werd het vastgoed van deze ondernemingen, dat tot op dat moment werd gefinancierd middels operational lease, aangekocht. De financiering daarvan vond plaats binnen de nieuwe kredietlijnen. De rentedragende schulden namen als gevolg van een en ander toe met € 146,7 mln tot € 154,0 mln ultimo 2006, waarvan € 47,5 mln tijdelijk in verband met hoger genoemde aankoop van het vastgoed van de verkochte meubelbedrijven. De ratio Net Debt/EBITDA (exclusief de tijdelijke financieringsbehoefte van € 47,5 mln) kwam eind 2006 uit op 1,1 (2005: minder dan 0). Deze ratio blijft daarmee ruim binnen de norm die door de kredietverstrekkende banken wordt gesteld op maximaal 3. De interest coverage ratio kwam uit op 10,0 ten opzichte van 16,9 in 2005, bij een door de kredietverstrekkende banken gestelde norm van minimaal 3.