2006

Groepsbalans

Het balanstotaal ultimo 2006 bedroeg € 464,8 mln (2005: € 269,3 mln). Deze stijging werd vooral veroorzaakt door de acquisitie van Scapino en de daarmee samenhangende activering van de goodwill (€ 96,9 mln) en handelsnaam (€ 8,8 mln), alsmede door de verwerving van het vastgoed van de meubelbedrijven (€ 47,5 mln) in het kader van de verkoop van deze activiteiten.
Het eigen vermogen nam toe met € 29,5 mln en kwam daarmee uit op € 169,2 mln, zijnde 36,4% van het balanstotaal (2005: € 139,7 mln, of 51,9%).
Met name als gevolg van de acquisitie van Scapino en de tijdelijke financiering van het door de meubelbedrijven aangekochte vastgoed, namen de rentedragende schulden toe van € 7,3 mln ultimo 2005 tot € 154,0 mln ultimo 2006.