principes en gedragscodes

Gedragscode

Macintosh Retail Group liep in 2000 voorop als een van de eerste Nederlandse bedrijven met een Code of Conduct met daarin opgenomen de waarden en principes voor de bedrijfsvoering. Deze Code werd begin 2009 herschreven en geherintroduceerd bij medewerkers en relaties. De Code of Conduct vormt de kapstok waaraan alle onderliggende gedragsregels, richtlijnen, procedures en processen zijn opgehangen. De naleving van de Code of Conduct is onderwerp van het reguliere overleg tussen Raad van Bestuur en de Directies. Aan de Directies wordt jaarlijks een bevestiging gevraagd dat de Code of Conduct is nageleefd. Een aantal groepsmaatschappijen heeft op basis van de Code of Conduct een eigen code opgesteld, toegespitst op de eigen situatie. Een vereenvoudigde weergave van de Code is neergelegd in de “Macintosh Spelregels”, een boekwerkje dat wordt uitgereikt aan iedere medewerker.

 

De Code of Conduct kunt u downloaden door hier te klikken.

De Spelregels kunt u dowloaden door hier te klikken.

“Kernwaarden in Code of Conduct
  vastgelegd”

 

De kernwaarden voor Macintosh Retail Group als onderneming zijn in de Code of Conduct als volgt gedefinieerd:

 

  • De maatschappelijke ambities van Macintosh Retail Group kunnen niet worden verwezenlijkt zonder de inspanningen van alle medewerkers. Van hen wordt dan ook verwacht dat zij geen handelingen verrichten die strijdig (kunnen) zijn met de Code of Conduct of die de belangen van Macintosh Retail Group kunnen schaden. Het op evidente wijze niet naleven van de Code of Conduct zal leiden tot maatregelen jegens de betreffende medewerker. Macintosh Retail Group verplicht zich op haar beurt om te investeren in opleidingen, in een veilige werkomgeving en in goede arbeidsverhoudingen. Tegelijkertijd worden medewerkers aantrekkelijke en concurrerende arbeidsvoorwaarden geboden.Samenwerking in- en extern vindt plaats op basis van respect en eerlijk en zorgvuldig handelen.
  • Er worden géén relaties onderhouden of zaken gedaan met landen, personen of ondernemingen die zich in maatschappelijk opzicht niet aanvaardbaar gedragen.
  • Relaties, producten en productieprocessen worden beoordeeld op veiligheid, kwaliteit en integriteit.
  • Gestreefd wordt naar een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu en een verantwoord gebruik van grondstoffen en energie.
  • Een duurzame en winstgevende relatie met zoveel mogelijk klanten is essentieel. Onze producten en diensten voldoen daarom aan de gerechtvaardigde wensen van de klant.
  • Medewerkers kunnen rekenen op een gezonde arbeidsomgeving, een rechtvaardig beloningsbeleid en mogelijkheden tot individuele ontplooiing.
  • Onze onderneming is eigendom van onze aandeelhouders. Wij behartigen hun belangen en leggen daarover op een transparante wijze verantwoording af.
  • Wet- en regelgeving worden strikt nageleefd, rekening houdend met de lokale cultuur, gebruiken en opvattingen.

 

“Klokkenluidersregeling beschikbaar op website”

Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om, zonder gevaar voor hun (juridische) positie, melding te maken van (vermoedelijke) misstanden van algemene, operationele of financiële aard binnen Macintosh Retail Group. Hiervoor is een zogenaamde klokkenluiderregeling beschikbaar die te vinden is op deze website.

 

De klokkenluidersregeling kunt u dowloaden door hier te klikken.