DISCLAIMER WWW.MACINTOSH.NL

Toekomstgerichte uitspraken
Deze site bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken en verwachtingen. Deze uitspraken die op diverse manieren tot uitdrukking kunnen komen, verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen. Macintosh Retail Group heeft deze uitspraken gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van haar management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. Deze verwachtingen en projecties kunnen worden bijgesteld en de werkelijke resultaten van Macintosh Retail Group kunnen aanmerkelijk afwijken van de verwachtingen zoals beschreven op deze site vanwege mogelijke risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren waarop de onderneming niet altijd invloed heeft en die voor Macintosh Retail Group noch beheersbaar, noch voorspelbaar zijn. In het licht van die risico’s, onzekerheden en aannames kan het zelfs zo zijn dat de op de site genoemde toekomstige gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden. Macintosh Retail Group kan dan ook niet garanderen dat de op deze site uitgesproken verwachtingen zullen uitkomen.

Bedoelde factoren, risico’s en onzekerheden omvatten de volgende, niet-limitatieve opsomming: veranderingen in economische en commerciële omstandigheden, de veranderende wensen van consumenten, introducties van nieuwe winkelformules of -concepten, producten en diensten, het overheidsbeleid in het algemeen en veranderingen in wet- en regelgeving in het bijzonder, veranderende concurrentie in de markten waarin Macintosh Retail Group actief is, de financiering van de ondernemingsactiviteiten, efficiency en kostenbeheersing, wisselkoersveranderingen, renteschommelingen, onzekere politieke situaties, belastingtarieven, overnames, samenwerkingen en desinvesteringen. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de risico’s, onzekerheden en andere factoren die de resultaten, prestaties of het succes van Macintosh Retail Group kunnen beïnvloeden, wordt verwezen naar het hoofdstuk risicomanagement die u kunt vinden onder de knop bedrijfsprofiel.

De uitspraken op deze site geven de situatie weer op 1 maart 2013 en Macintosh Retail Group wijst, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk dwingend recht, elke verplichting af tot actualisering van deze uitspraken of tot publicatie van wijzigingen ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Voor aanvullende informatie terzake wordt verwezen naar de publieke mededelingen van Macintosh Retail Group op deze site.