raad van commissarissen

Taken en bevoegdheden

De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit minimaal 3 leden die op voordracht van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad kunnen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Voor één derde van de commissarissen wordt een door de Centrale Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht geplaatst. Een commissaris wordt in beginsel maximaal voor drie termijnen van vier jaar benoemd, tenzij er overwegende redenen zijn om van dit beginsel af te wijken. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van Macintosh Retail Group.
Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af volgens het rooster van aftreden, niet later dan vier jaar na zijn benoeming. Het rooster van aftreden is op deze website geplaatst. Een commissaris kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen, maar slechts worden ontslagen door de Ondernemings­kamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Macintosh Retail Group en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak handelen de commissarissen conform het bepaalde in het Reglement voor de Raad van Commissarissen en naar het belang van Macintosh Retail Group en de met haar verbonden onder­neming in het algemeen. Daarbij weegt de Raad van Commissarissen de belangen af van alle bij Macintosh Retail Group betrokkenen. De Raad van Commissarissen betrekt daarbij ook de voor Macintosh Retail Group relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid en ervaring die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen het kader van de profielschets voor de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en ieder deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De profielschets is op deze website geplaatst.
De commissarissen worden op een zodanige wijze geselecteerd dat sprake is van een evenwichtige samenstelling voor wat betreft nationaliteit, geslacht, leeftijd, ervaring, deskundigheid, persoonlijkheid en maatschappelijke achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is primair de deskundigheid maatgevend en secundair de diversiteit.
Een herbenoeming van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging, waarbij de profielschets in acht wordt genomen.

De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn commissies en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en voor aandeelhouders over het functioneren van bestuurders en commissarissen. Hij draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt in zijn rol ondersteund door de secretaris van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen heeft 2 permanente commissies: een Audit Commissie en een gecombineerde Remuneratie- en Benoemingscommissie. De commissies dienen om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. Het functioneren van beide Commissies ontslaat de Raad van Commissarissen niet van zijn eigen verantwoordelijkheid en ontneemt niet zijn bevoegdheden.

De Raad van Commissarissen heeft een reglement opgesteld waarin regels zijn neergelegd over onder meer de taak en samenstelling van de Raad van Commissarissen, de werkwijze en besluitvorming alsmede de relatie met Raad van Bestuur, aandeelhouders, Centrale Ondenemingsraad en externe accountant. De Raad van Commissarissen heeft eveneens reglementen opgesteld voor de Audit Commissie en Remuneratie- en Benoemingscommissie. De reglementen zijn op deze website opgenomen.