raad van commissarissen

Rooster van aftreden

De leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door de Raad van commissarissen opgesteld rooster van aftreden. Een commissaris zal niet later aftreden dan op de dag van de eerste Algemene vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.
Een commissaris kan terstond na zijn aftreden worden herbenoemd. Een commissaris zal in beginsel maximaal voor drie termijnen van vier jaar worden benoemd, tenzij er overwegende bezwaren zijn om van dit beginsel af te wijken.

Het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen luidt als volgt:  

2016: De heer Van Dalen

2017: Mevrouw De Geyseleer, de heer Lindelauf, de heer Van der Vis