raad van commissarissen

Effectenbezit

Géén van de leden van de Raad van Commissarissen bezit (opties op) aandelen Macintosh Retail Group NV. De leden van de Raad van Commissarissen zijn gebonden aan het door de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") goedgekeurde Reglement inzake Voorwetenschap van Macintosh Retail Group ten aanzien van effecten Macintosh Retail Group en andere in dat reglement bedoelde effecten.

Het Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten Macintosh Retail Group NV kunt u downloaden door hier te klikken.

Krachtens de Nederlandse wet dienen leden van de Raad van Commissarissen elke door of namens hen verrichte transactie in effecten Macintosh Retail Group te melden aan de AFM. De AFM publiceert de gemelde transacties op haar site www.afm.nl.

Macintosh Retail Group heeft in 2004 een reglement opgesteld voor privé-beleggingen door leden van de Raad van Commissarissen. Kern hiervan is dat een meldingsplicht bestaat voor beleggingen in effecten van beursgenoteerde vennootschappen waarmee Macintosh Retail Group een materiële relatie onderhoudt of waarvan aannemelijk is dat de commissaris uit hoofde van zijn functie een bepaalde kennis heeft op grond waarvan hij een betere inschatting kan maken van de gang van zaken bij die vennootschap dan op basis van openbare informatie mogelijk is.

Het Reglement inzake privé-beleggingen kunt u downloaden door hier te klikken.