raad van commissarissen

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden twee commissies benoemd: de Audit Commissie en de Remuneratie- en Benoemings Commissie.
De Raad van Commissarissen blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door commissies. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd.

Elke commissie informeert de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. De Raad van Commissarissen ontvangt van elke commissie verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn zoals gesteld in het Reglement van de betreffende commissie. Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de commissies.

 

Audit Commissie

De in 2003 ingestelde Audit Commisie is door de Raad van Commissarissen ingesteld om de Raad van Commissarissen te ondersteunen onder meer bij het houden van toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het naleven van relevante wet- en regelgeving, de integriteit en kwaliteit van de financiële informatieverschaffing, de ontwikkeling van de resultaten en relevante financiële ratio's, het beleid met betrekking tot belastingplanning, de financiering en daarmee verband houdende strategieën, de toepassing van informatie- en communicatietechnologie en de aanbevelingen, kwalificaties en onafhankelijkheid van de externe accountant.
De Audit Commissie bestaat uit de commissarissen De Geyseleer (Voorzitter) en Lindelauf De vergaderingen van de Audit Commissie worden in de regel bijgewoond door de voorzitter en het financiële lid van de Raad van Bestuur, de externe accountant en de secretaris van de vennootschap.

Het reglement van de Audit Commissie kunt u downloaden door hier te klikken.

 

Remuneratie- en Benoemings Commissie

De in 2003 ingestelde Remuneratie- en Benoemings Commissie is door de Raad van Commissarissen ingesteld om de Raad van Commissarissen te ondersteunen onder meer bij het opzetten, ontwikkelen, implementeren en beoordelen van het beloningsbeleid en de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur alsmede de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen, de beoordeling van optieplannen en het toekennen van personeelsopties aan functionarissen van Macintosh Retail Group en het opmaken van het remuneratierapport. De Remuneratie- en Benoemings Commissie is daarnaast belast met het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur, het beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en het rapporteren hierover aan de Raad van Commissarissen alsmede het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.
De Remuneratie- en Benoemings Commissie bestaat uit de commissarissen Lindelauf (voorzitter) en Van Dalen.

Het reglement van de Remuneratie- en Benoemings Commissie kunt u downloaden door hier te klikken.