raad van bestuur

Taken en bevoegdheden

De Raad van Bestuur bestaat statutair uit een of meer leden die door de Raad van Commissarissen worden benoemd. Leden van de Raad van Bestuur kunnen door de Raad van Commissarissen worden geschorst en ontslagen. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden door de Raad van Commissarissen vastgesteld, rekening houdend met het door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Macintosh Retail Group, hetgeen onder meer betekent dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Macintosh Retail Group, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de naleving van wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de resultaatontwikkeling, de financiering van Macintosh Retail Group, de inzet van mensen en middelen en de voor Macintosh Retail Group relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De verantwoordelijkheid voor het besturen van Macintosh Retail Group berust bij de Raad van Bestuur als collectief. Ieder lid heeft daarbij op basis van een onderlinge taakverdeling zijn specifieke aandachtsgebieden. In het Reglement voor de Raad van Bestuur zijn de taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Bestuur, alsmede procedureregels voor de omgang met, de informatieverschaffing aan en het afleggen van verantwoording ten opzichte van Raad van Commissarissen, Algemene vergadering van Aandeelhouders, Centrale Ondernemingsraad en de externe accountant neergelegd. Dit reglement is op de website www.macintosh.nl geplaatst. Ieder lid van de Raad van Bestuur is zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur houdt de Raad van Commissarissen op de hoogte van de gang van zaken, overlegt met de Raad van Commissarissen over alle belangrijke aangelegenheden en legt belangrijke besluiten ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur bespreekt met de Algemene vergadering van Aandeelhouders, en vraagt waar nodig aan deze vergadering de voorafgaande toestemming, voor de in wet en in de statuten van Macintosh Retail Group omschreven besluiten. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen en de Algemene vergadering van Aandeelhouders tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke informatie.