raad van bestuur

Effectenbezit

Leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan de aandelenoptieregeling van Macintosh Retail Group. Opties hebben een looptijd van 5 jaar en worden onvoorwaardelijk toegekend met dien verstande dat van de optiehouders wordt verwacht dat deze niet binnen drie jaar na toekenning, tot uitoefening zullen overgaan.

Voor een overzicht van de aan de Raad van Bestuur toegekende opties wordt verwezen naar de pagina aandeelhoudersinfo -> opties -> uitstaande opties.

De leden van de Raad van Bestuur zijn gebonden aan het door de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") goedgekeurde Reglement inzake Voorwetenschap van Macintosh Retail Group ten aanzien van effecten Macintosh Retail Group en andere in dat reglement bedoelde effecten.

Het Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten Macintosh Retail Group NV kunt u downloaden door hier te klikken.

Krachtens de Nederlandse wet dienen leden van de Raad van bestuur elke door of namens hen verrichte transactie in effecten van Macintosh Retail Group te melden aan de AFM. De AFM publiceert de gemelde transacties op haar site www.afm.nl.

Macintosh Retail Group heeft in 2004 een reglement opgesteld voor privé-beleggingen door leden van de Raad van Bestuur. Kern hiervan is dat een meldingsplicht bestaat voor beleggingen in effecten van beursgenoteerde vennootschappen waarmee Macintosh Retail Group een materiële relatie onderhoudt of waarvan aannemelijk is dat de bestuurder uit hoofde van zijn functie een bepaalde kennis heeft op grond waarvan hij een betere inschatting kan maken van de gang van zaken bij die vennootschap dan op basis van openbare informatie mogelijk is.

Het Reglement inzake privé-beleggingen kunt u downloaden door hier te klikken.