algemene vergadering aandeelhouders

Bevoegdheden

De belangrijkste bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn het recht tot benoeming van Commissarissen op voordracht van de Raad van Commissarissen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van het niet gereserveerde deel van de nettowinst, het verlenen van decharge aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, het besluiten over statutenwijzigingen en voorstellen tot ontbinding of vereffening, het uitgeven van aandelen of rechten op aandelen, het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders en het verlenen van bevoegdheid tot het inkopen en intrekken van aandelen. Daarnaast zijn aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onderworpen besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van Macintosh Retail Group.

Iedere aandeelhouder is gerechtigd om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en zijn stemrecht, in persoon of bij schriftelijke volmacht, uit te oefenen, mits door de betreffende aandeelhouder is voldaan aan de geldende statutaire vereisten. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van één stem en worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.

Het concept verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt uiterlijk drie maanden na afloop van deze vergadering aan aandeelhouders ter beschikking gesteld door publicatie op de website. Aandeelhouders hebben gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid om op het verslag te reageren, waarna het verslag overeenkomstig het in de statuten bepaalde door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld. Het definitieve verslag wordt geplaatst op deze website.

De agenda met toelichting voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders alsmede een samenvatting van de belangrijkste besluiten tijdens die vergaderingen kunt u bekijken door hier te klikken.