dividend

Dividend

In het kader van de herfinanciering is Macintosh met haar kredietverlenende banken overeen gekomen dat er slechts dividend zal worden uitgekeerd als de leverage ratio structureel minder is dan 2. In 2014 werd niet aan die voorwaarde voldaan. Om deze reden is door de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten om geen uitkering over 2014 te doen.